Verzekeringskosten

Als mensen een verzekeringsovereenkomst aangaan, krijgen ze te maken met poliskosten, premie en assurantiebelasting. Dat zijn allemaal verzekeringskosten. Kosten die te maken hebben met het afsluiten en hebben van een verzekering. Deze bedragen bij elkaar opgeteld vormen de totale verzekeringskosten.

Poliskosten

Poliskosten zijn kosten die door de verzekeraar gemaakt worden voor het opstellen van de verzekeringspolis. Het zijn een soort administratiekosten. Op deze kosten wordt doorgaans weinig geconcurreerd. Er zijn verzekeraars die niets rekenen, zoals: Ditzo. Andere verzekeraars rekenen deze poliskosten eenmalig bij nieuwe klanten. Anderen brengen de poliskosten iedere jaar weer in rekening, zoals: Independer. Vaak is het een bedrag minder dan 5 euro.

Premie

Premie is de financiële vergoeding die iedere verzekeringnemer betaalt aan de verzekeraar als beloning voor het overnemen van het risico. Deze premie wordt periodiek afgestaan: maandelijks of jaarlijks. Er is sprake van een eenmalige koopsom als de premie in een keer wordt afbetaald.

De premie wordt op verschillende manieren berekend. Bij iedere soort verzekeringen spelen andere factoren een rol. Bij een autoverzekering gaat het bij Univé om onder andere schadevrije jaren, de leeftijd van de verzekeringnemer, de woonplaats en het aantal kilometers dat per jaar gereden wordt. Hoe ouder, hoe meer ervaring en dus hoe minder kans op een ongeluk resulteert in een lagere premie. Hoe meer kilometers je aflegt, hoe groter de kans op een ongeluk resulteert in een hogere premie. Ook betalen automobilisten minder premie als deze een aantal schadevrije jaren hebben. Mensen met schadevrije jaren hebben bewezen dat ze een aantal jaren geen schade hebben veroorzaakt. Hiervoor worden ze rijkelijk beloond met een premiekorting. De woonplaats speelt ook een rol. Op het platteland is de kans een stuk lager dat u een ongeluk maakt en zult u dus ook minder premie betalen.

De premie van de opstalverzekering hangt weer af van de herbouwwaarde, de staat van onderhoud en bouwwijze (steen, hout en dergelijke).

Daarnaast wordt de hoogte van de premie beïnvloed door  het jaarlijks overstappen van mensen naar nieuwe verzekeringen. Daardoor ontstaat er een concurrentiestrijd die zich uit in lagere premies. Overstappen houdt de markt scherp volgens Hilhorst van Independer. In de autoverzekeringsbranche heeft dat geleid tot premieverlagingen tot 30%.

Daarnaast is tijdens de kredietcrisis een toename in aanvragen gestegen. Dat komt onder andere doordat men door een krappe portemonnee minder uitgeeft aan onderhoudskosten van de auto of aan brandpreventie. Daardoor gebeuren er meer ongelukken. Daarnaast zijn schadeclaims gestegen, omdat men vroeger sneller de schade zelf betaalde, om van het papierwerk af te zijn. De stijging in schadeclaims leidt tot premieverhoging.

Tot slot spelen maatschappelijke ontwikkelingen ook een cruciale rol bij de totstandkoming van de premie. Als er minder fietsen gestolen worden, zal de verzekeringsinstantie minder hoeven uitkeren en dat resulteert in een lagere premie. Veranderingen in het consumptiepatroon beïnvloeden ook de hoogte van de premie. Als er door de financiële crisis minder auto’s gekocht worden, zullen er ook per definitie minder auto’s verzekerd worden. De verzekeraar zelf loopt dan ook een groot risico, omdat de draagkracht (het aantal personen dat verzekering betaalt) kleiner is geworden. Als de verzekeraar dan veel schade moet dekken, kunnen de premieopbrengsten ontoereikend zijn. Daarom zal de verzekeraar de premie verhogen.

 

Assurantiebelasting

Naast poliskosten en de premie betaalt men ook assurantiebelasting. Dat is belasting die geheven wordt over de optelsom van de poliskosten en premie. Doorgaans is deze belasting bij de meeste verzekeringen vanaf 1 maart 2008 7,5%. Daarvoor bedroeg deze slechts 7%. Er zijn plannen om met ingang van 1 januari 2011 de belasting te verhogen naar 9,5%.

Er zijn ook een aantal verzekeringen die vrijgesteld zijn van assurantiebelasting:

  • levensverzekeringen;
  • ongevallen-, invaliditeits-, en arbeidsongeschiktheidsverzekeringen;
  • ziekte- en ziektekostenverzekeringen;
  • werkloosheidsverzekeringen;
  • verzekeringen van zeeschepen (behalve pleziervaartuigen) en luchtvaartuigen die bedoeld zijn als openbaar vervoermiddel in het internationale verkeer (dus bijvoorbeeld geen privévliegtuig);
  • transportverzekeringen;
  • herverzekeringen;
  • exportkredietverzekeringen.

De verzekeringskosten bestaan dus uit de poliskosten, de premie en de assurantiebelasting.

Verzekering oversluiten

Soms loont het om over te stappen naar een andere verzekering. De zorgverzekeringen maken een gemiddelde stijging van 10% mee in 2011 en de polisvoorwaarden zullen weer veranderen. Daarom is het belangrijk om scherp te blijven en te onderzoeken bij wie dit jaar uw behoeftes en wensen het best aansluiten. Het oversluiten van uw verzekering naar een nieuwe verzekeraar is erg makkelijk. De administratieve werkzaamheden worden door de verzekeraar uitgevoerd en de verzekeringnemer hoeft vrij weinig te doen. Oversluiten gebeurt vaak, omdat elders de premie lager ligt.

Wanneer de premie lager ligt, is de kans groter dat de verzekeraar minder dekt. Daarom moet men bij oversluiten ook rekening houden met de polisvoorwaarden. Als een polis bepaalde schade niet vergoedt, is dat vervelend. Als men deze schade oploopt, betekent dat dus dat deze uit eigen zak vergoed moet worden. In sommige gevallen kan het juist prettig zijn dat bepaalde zaken niet in de polisvoorwaarden worden opgenomen. Een alleenstaande man heeft bijvoorbeeld geen baat bij voorwaarden met betrekking tot zwangerschap.

Bij overstappen dient men dus een goede afweging te maken tussen de prijs (premie) en polisvoorwaarden. Tevens rekent een verzekeraar een boete voor het vroegtijdig overstappen.