Pensioenen

Wat is een pensioen ?
Iedereen die tussen zijn 15de en 65ste in Nederland heeft gewoond en loonbelasting heeft betaald krijgt een AOW-uitkering. Dit is een basispensioen dat even hoog is als het sociale minimum. Bovenop de AOW bouwen veel mensen een aanvullend pensioen op. Dit gebeurt via het pensioenfonds van de werkgever. Dit kan in de cao geregeld zijn, maar ook kan de werkgever zelf een voorziening treffen. Voor het aanvullend pensioen kunt u een premie betalen. Deze premie wordt ingehouden op uw bruto salaris. Soms betaalt de werkgever de gehele premie.
Welke verschillende pensioenen kennen we ?
Het wettelijk pensioen (gefinancierd door wettelijk verplichte pensioenbijdragen in het stelsel van de sociale zekerheid) 

Wat het wettelijk pensioen betreft, onderscheiden zich drie pensioenregimes naargelang uw pensioen wordt vastgesteld op grond van een loopbaan als werknemer, als ambtenaar of als zelfstandige. Gemengde carrières leveren aparte rechten op in elk betrokken pensioenregime.
In elk van deze pensioenregimes, bestaat er een verschil tussen een rustpensioen (op grond van een persoonlijke loopbaan ) en een overlevingspensioen (op grond van de loopbaan van de overleden echtgenoot)
Een aanvullend pensioen (gefinancierd door aanvullende pensioenbijdragen zoals vastgelegd in een contract of in een Collectieve Arbeidsovereenkomst)
Een vrijwillige pensioenverzekering.
Opmerkingen :
Het brugpensioen is eerder een werkloosheidsuitkering dan een pensioen.
Het rustpensioen is een vervangingsinkomen waarop u recht heeft na uw loopbaan als zelfstandige. Een volledige loopbaan is 45 jaar voor een man en 43 jaar (anno 2006) voor een vrouw.
Het overlevingspensioen is een vervangingsinkomen voor de overlevende echtgeno(o)t(e).
Pensioen bij feitelijke scheiding of scheiding van tafel en bed: u kan een deel van het pensioen van uw echtgeno(o)t(e) ontvangen.
Pensioen van de uit de echt gescheiden echtgenoot: de aanvrager, indien nog niet hertrouwd, kan een pensioen ontvangen op basis van de beroepsloopbaan van de vroegere echtgeno(o)t(e).
Onvoorwaardelijk pensioen: dit pensioen wordt automatisch toegekend zodra u de pensioenleeftijd heeft bereikt en u geen pensioen geniet. Enkel de zelfstandige loopbaan van voor 1984 telt.
Wat is een goed pensioen ?
Algemeen wordt aangenomen dat de norm voor een goed pensioen is: 70% van uw laatstgenoten salaris. Haalt u dat? Wel iets om bij stil te staan. Want als u met pensioen gaat en dan nog fit en gezond bent, wilt u toch minstens de dingen kunnen blijven doen die u nu ook doet! 

Hoe ziet uw inkomen er straks uit?
In Nederland heeft iedereen recht op AOW als basisinkomen. Daar bovenop komt waarschijnlijk een bedrag vanuit de pensioenregeling van uw werkgever. Als u hiermee niet aan 70% van uw laatstverdiende salaris komt, heeft u een pensioengat. U kunt ev. zelf voorzieningen treffen om uw pensioen aan te vullen.
Hoe ontstaat een pensioengat?
 • Als u geen inkomen uit een vast dienstverband hebt, bouwt u geen pensioen op, en bent u aangewezen op minimale wettelijke voorziening; de AOW.
 • Als u geen 40 dienstjaren bij uw huidige werkgever haalt, is de kans groot dat u straks te maken krijgt met een pensioengat.
 • Als u geen pensioen ontvangt over uw laatstgenoten salaris, (de zgn. eindloonregeling) gaat u er straks in inkomen op achteruit.
 • Als het partnerpensioen niet 70% van uw oudedagspensioen bedraagt, worden, als u zou overlijden, uw nabestaanden financieel fors getroffen.
Bovendien: als u vóór uw 65e wilt stoppen met werken, dan is de kans groot dat u een aanvullende pensioenvoorziening nodig heeft. Informeer uzelf hierover!
Tips voor een goed pensioen:
 • Bewaar al uw gegevens van uw arbeidsverleden in een aparte persoonlijke map. Gooi deze nooit weg !
 • Maak een lijst van alle pensioenfondsen waar u bij aangesloten was/bent.
 • Win informatie in voordat u naar het buitenland verhuist of werk aanvaardt.
 • Bewaar uw jaaropgaves en belastingaangiftes
 • Geef adreswijzigingen door aan uw pensioenfonds (van man en vrouw) ev. ook na zijn/haar overlijden.
 • Maak adreslijst van Kamer van Koophandel en Pensioen en Verzekeringskamer.
 • Meldt uzelf bij uw pensioenfonds.
 • Doe nooit afstand van de pensioenrechten van uw man/vrouw als u gaat scheiden, tenzij u zelf betere hebt.
 • Doe nooit afstand van het nabestaanden pensioen als u gaat scheiden.
 • Neem nooit onbetaald zorgverlof op, dit gaat ten koste van uw pensioen ! Tenzij dit doorverzekerd wordt.
 • Informeer altijd bij een nieuwe job of je daar pensioenrechten opbouwt.